Feedback


1. Definicje

1.1. Właściciel - firma Bumovista zwana także zamiennie Administratorem. Kontakt z Administratorem można uzyskać: korzystając z adresu poczty elektronicznej kontakt@bumovista.pl

1.2. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

1.3. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Właściciela.

1.4. Serwis – portal Bumovista dostępny pod adresem www.bumovista.pl. 

1.5. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści. 

1.6. Treść – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) udostępnione w Serwisie dzięki innym źródłom.


2. Postanowienia ogólne i Zasady odpowiedzialności

2.1. Prawa użytkownika - Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo 2.1.przeglądać Serwis, a także wysyłać do Serwisu Treści na adres kontakt@bumovista.pl. Warunkiem jest przesłanie również swoich danych osobowych (opcjonalnie konto Facebook) oraz dopiskiem „Zapoznałem się z regulaminem”. Użytkownik ma również prawo głosować na Treści opublikowane w Serwisie przez innych jego Użytkowników.

2.2. Nadużycia i zachowania niedozwolone - Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez Użytkowników uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Administrator udostępnia Użytkownikom adres e-mail kontakt@bumovista.pl. 

2.3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.4. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności niedozwolone jest: a) używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność, b) promowanie innych stron internetowych, c) rozsyłanie spamu, d) umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby usuwać / blokować materiały niezgodne z Regulaminem oraz obowiązującym prawem. 

2.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, a w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

2.6. W przypadku korespondencji poprzez adres e-mail i portal Facebook Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

2.7. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami). 

2.8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

2.9. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

2.10. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w korespondencji przez Użytkownika w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

2.11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkowników. Treści przesłane przez Użytkowników i umieszczone przez Administratora nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

2.12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który przesłał sporne zdjęcie lub wizerunek.


3. Przepisy końcowe i zmiany regulaminu

3.1.Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania działania Serwisu bez podania przyczyn.

3.2.Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela bez uzasadnionych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem www.bumovista.pl/regulamin. Zmiany uznaje się za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

3.3.Prawem właściwym jest prawo polskie.

3.4.Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody Administratora. 

3.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3.6.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3.7.Regulamin wchodzi w życie dnia 02.10.2014.

Polecamy